موسسه دادرسان طغرانگار

شورای علمی و تخصصی

یونس بازرگان، کارشناس رسمی دادگستری
جلال بهاریان، کارشناس خبره کار و امور اجتماعی
حسن طغرانگار، استادیار دانشگاه زنجان
یوسف قاسمی، استاد یار دانشگاه شهید بهشتی
جعفر قلیزاده، وکیل پایه یک دادگستری
ساسان نظری، کارشناس رسمی دادگستری